T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

D U Y U R U

 

   Bilindiği üzere, 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sisteminin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

   Söz konusu Tebliğ ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amaçlanmıştır.

 

   Anılan Tebliğde yer alan düzenlemeler ile basit usule tabi mükellefler, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbaplarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi suretiyle mükelleflere kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

 

  Diğer taraftan mezkur Genel Tebliğde yer alan geçici maddeler uyarınca, Defter-Beyan Sistemine ilişkin başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi mükellefler tarafından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Ayrıca basit usule tabi mükellefler Ocak, Şubat ve Mart 2018 aylarına ilişkin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtları 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedebileceklerdir.

 

   Mükelleflerimiz ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Musa KOÇULU  

Giresun Defterdarı